DRET PENAL

 • Delictes contra les persones

 • Delictes contra l’Administració

 • Delictes contra la seguretat col·lectiva

 • Responsabilitat penal de les persones jurídiques

 • Responsabilitat civil derivada de delicte

 • Dret penal del menor

 • Procediments d’extradició

 • Ordre Europea de Detenció i Lliurament

 • Dret penitenciari

 • Cancel·lació d’antecedents penals i policials

 • Corporate Defense

 • Contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social

 • Contra els drets dels treballadors:

  • Accidents de treball
  • Contractació il·legal
 • Contra el medi ambient

 • Descobriment i revelació de secrets d’empreses

 • Contra la propietat industrial i intel·lectual

 • Dret penal econòmic i delictes comesos en el si de l’empresa

 • Delictes societaris:

  • Administració deslleial
  • Falsedat comptable
  • Imposició d’acords
  • Negació o ocultació d’informació als socis
 • Contra la seguretat col·lectiva

 • Contra el mercat i els consumidors:

  • Frau d’inversors
  • Corrupció entre particulars
 • Intrusisme professional

 • Contra l’ordenació del territori

 • Contra el patrimoni:

  • Estafa
  • Apropiació indeguda
  • Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues
  • Insolvències punibles
  • Danys
  • Robatoris i furts
  • Encobriment
 • Falsedats:

  • Documentals
  • De certificats
  • De moneda
 • Responsabilitat penal de l’empresa