Reclamacions contra bancs: Clàusules sol

En els últims anys, ha estat freqüent la comercialització massiva i indiscriminada, per part de les entitats bancàries, de productes financers d’alto risc que han provocat grans perjudicis econòmics als seus clients. Els més freqüents han estat les Participacions Preferents, el Deuta Subordinat, les Hipoteques amb Clàusula Sol i els anomenats Swaps de tipus d’interès (també anomenats Clip, Permuta financera, Collar, Cobertura hipotecària, entre d’altres denominacions comercials).

Tenim una àmplia experiència en la interposició de demandes judicials enfront pràcticament totes les entitats financeres, bancs i caixes que, vulnerant la legislació espanyola i europea de l’afectat, comercialitzaran massivament productes financers, sense oferirlis als seus clients la informació establerta per la Llei del Mercat de Valors, d’obligat compliment en aquest tipus de suposats.

En tots els casos, l’obtenció d’una sentència estimatòria inclou, generalment, la condemna a l’entitat financera respecte a les costes del procés, el que implica que és finalment l’entitat financera qui en queda obligada al pagament dels nostres honoraris pels serveis prestatas al client.

ESPECIALITZATS EN:

  • Participacions prefererents.
  • Obligacions subordinades.
  • Bonos convertibles.
  • Clàusulas sol.
  • Interessos moratoris.
  • Permutes financeres (SWAPS).
  • Oposició a reclamacions d’hipoteques i préstams.
  • Negociació amb entitats financeres.
  • Drets de consumidors i usuaris.