RECLAMACIONS CONTRA BANCS

En els últims anys, ha estat freqüent la comercialització massiva i indiscriminada, per part d’entitats bancàries, de productos financiers amb clàusules abusives (clàusula sol, IRPH, gastos hipotecaris, multidivisa….) que han causat grans perjudicis econòmics als seus clients.

Tenim una àmplia experiència en la interposició de demandes judicials enfront pràcticament totes les entitats financeres, bancs i caixes que, vulnerant la legislació espanyola i europea de l’afectat, comercialitzaran massivament productes financers, sense oferirlis als seus clients la informació establerta per la Llei del Mercat de Valors, d’obligat compliment en aquest tipus de suposats.

En tots els casos, l’obtenció d’una sentència estimatòria inclou, generalment, la condemna a l’entitat financera respecte a les costes del procés, el que implica que és finalment l’entitat financera qui en queda obligada al pagament dels nostres honoraris pels serveis prestatas al client.

SOM ESPECIALISTES EN:

  • Oposició a reclamacions d’hipoteques i préstecs

  • Negociació amb entitats financeres.

  • Drets de consumidors i usuaris.

  • Productes financers de risc.

  • Bonos convertibles.

  • Clàusules sol.

  • IRPH.

  • Gastos hipotecaris.

  • Interessos moratoris.

  • Altres clàusules abusives.