Reducció de quantia de pensió alimentària en modificació de mesures per exercici d‘activitat laboral del fill alimentista major d’edat sense aconseguir la plena autonomia econòmica

Es redueix la pensió alimentària a la qual ve obligat l’alimentant atès que l’alimentista ve exercint d’una forma continuada una certa activitat laboral que li permet obtenir alguns ingressos econòmics, encara que siguin insuficients per a conferir-li plena autonomia econòmica.

Procés de modificació de mesures, sol·licitant el demandant la extinció de la pensió alimentària a la qual ve obligat des del divorci a favor de la seva filla, en aquells dies menor d’edat. Basa la seva demanda que l’alimentista té activitat laboral. Desestimada la demanda per el jutjat d’instància, interposa recurs d’apel·lació per error en la valoració de la prova, puix que s’omet una detallada valoració de la documentació aportada (nòmines i informe de vida laboral dels implicats en el procediment) i incorrecta aplicació del CC art.152 (EDL 1889/1), sobre el cessament de l’obligació d’aliments.

Assenyala l’AP que concretant en a pensió d’aliments dels fills majors d’edat, el determinant per a la seva concessió és la manca de ingressos propis suficients per a subvenir a les seves necessitats i poder viure una vida independent. En tals suposats, aquesta pensió no pot tenir un caràcter incondicional i il·limitat temporalment sinó en tant en conte ho alimentistes manquin de mitjans propis amb els quals atendre les seves necessitats, inclosa l’educació i instrucció encara després d’aquesta majoria d’edat si no han acabat la seva formació per causa que no li sigui imputable.

Conclou l’AP que en aquest cas concret correspon rebaixar la pensió alimentosa de 500 a 150 euro, ja que la filla ha estat exercint d’una forma continuada una activitat laboral que, si bé no ho ha estat mitjançant contractes laborals estables, li ha permès obtenir uns certs ingressos econòmics, encara que no li permetin aconseguir una plena autonomia econòmica encara. Així, els ingressos tant d’ella com de la unitat familiar en la qual està integrada s’han vist incrementats des que, fa ja diversos anys va començar a treballar. Valoració que es confirma pel fet que hagi deixat de completar la seva formació acadèmica.